Vilken typ av köksfläkt får man ha i en lägenhet?

Vilken typ av köksfläkt får man ha i en lägenhet?

Vad får man ha för köksfläkt i en lägenhet?

I Sverige finns det regler för vilken typ av köksfläkt som man får installera i en lägenhet. Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska köksfläkten ha tillräcklig kapacitet för att klara av den mängd matos och fukt som uppstår vid matlagning, men samtidigt inte störa grannarna med för hög ljudnivå.

Det finns olika typer av köksfläktar som kan installeras, exempelvis traditionella väggmonterade fläktar, takfläktar eller integrerade fläktar som sitter i köksluckan eller i bänkskivan. Valet av fläkt beror på kökets utformning och vilken typ som passar bäst för bostaden.

För att undvika att störa grannarna finns det även regler för hur hög ljudnivån från fläkten får vara. I allmänhet ska ljudnivån från köksfläkten inte överstiga 45 decibel på högsta hastigheten.

Det är viktigt att påpeka att det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvar för att installera en godkänd köksfläkt i lägenheten, och det kan vara bra att rådgöra med dem innan man köper en ny fläkt.

Utöver reglerna för kapacitet och ljudnivå finns det även regler för installation och ventilation. Om fläkten är ansluten till ett ventilationsystem så måste den vara utformad och installerad på ett sådant sätt att matos, ånga och rökgaserna leds ut ur bostaden på ett säkert sätt och inte sprider sig till andra delar av fastigheten.

För att säkerställa att köksfläkten fungerar korrekt är det också viktigt att se till att köksfläkten underhålls och rengörs regelbundet för att undvika brandrisk och så den förblir effektiv. Har man en kolfilterfläkt så bör man vanligtvis byta filter minst en gång per år, eller oftare om man använder fläkten mycket. Sen har alla köksfläktar ett fettfilter som också måste rengöras för när det bli igensatt så förlorar du väldigt mycket av effekten.

Regler för olika typer av köksfläktar i en lägenhet:

  • Kapacitet: Köksfläkten ska ha tillräcklig kapacitet för att klara av den mängd matos och fukt som uppstår vid matlagning.
  • Ljudnivå: Köksfläkten ska inte orsaka olägenheter för grannarna med för hög ljudnivå. I allmänhet ska ljudnivån från fläkten inte överstiga 45 decibel på högsta hastigheten.
  • Avstånd mellan spishäll och fläkt: Induktion eller glaskeramik: 50 cm. Gashäll: 60 - 65 cm.
  • Köksfläkten ska installeras på ett säkert sätt så att matos och rök leds ut ur bostaden och inte sprider sig till andra delar av fastigheten.
  • Ventilationsystem: Bara för att det finns ett ventilationsystem i lägeheten så betyder inte det att du kan installera en köksfläkt med frånluft. För att använda en frånluftsfläkt i en lägenhet så måste ventilationsystemet vara anpassat för denna typ av köksfläktar.

Det är viktigt att påpeka att det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvar för att installera en godkänd köksfläkt i lägenheten. Det kan vara bra att rådgöra med dem innan man köper en ny fläkt för att se till att den uppfyller alla regler och krav.

Viktigt - Tänk på att ha rätt avstånd!

Något som också är viktigt att tänka på vid installation av köksfläktar är avståndet mellan spishällen och köksfläkten. Enligt Boverkets byggregler ska det vara minst 50 centimeter mellan enheterna. För de som har en gashäll så krävs det ett ännu längre avstånd. Det rekommenderade avståndet för en gashäll är ca 65 cm, men det beror till stor del på vilken effekt som gashällen avger och placering på köksfläkten.

Kolfilterfläkt vanligt i äldre lägenheter

Det är vanligt att kolfilterfläktar används i äldre lägenheter eftersom de är enklare att installera och kräver ingen traditionell ventilation. Kolfilterfläktar fungerar genom att suga in luften från matlagningen och filtrera bort matos och fettpartiklar genom ett fett- och kolfilter. Sedan cirkulerar den renade luften ut i rummet igen.

En vanlig kommentar men hör om kolfilterfläktar är att de inte är lika effektiva som frånluftsfläktar och så var det för 10 - 15 år sedan, men idag är kolfilterfläktarna nästan lika bra som en frånluftsfläkt. Enligt tester så tar en frånluftsfläkt bort omkring 98% av alla partiklar och matos. För kolfilterfläktar ligger nivån på 97%, så vi vill påstå att du kommer inte märka någon skillnad.

Det finns både för- och nackdelar med kolfilter, till exempel så måste kolfilterna bytas ut regelbundet för att fläkten ska vara effektiv. Det som är possitivt med kolfilterfläktar är att man skickar inte ut den uppvärmda luften från huset, vilket man gör med en frånluftsfläkt. Idag finns det också spishällar med integrerad köksfläkt som använder kolfilter och de fungerar lika bra som en traditionell köksfläkt.

Köksfläkt med frånluft

En köksfläkt med frånluft fungerar genom att suga ut luften från köket via en ventilationskanal. Denna typ av fläkt tar bort matos, fukt och rökgaser från matlagning och ser till att luften i köket förblir ren.

Köksfläktar med frånluft är vanligtvis lite mer effektiva än kolfilterfläktar eftersom de tar bort mer fukt och rökgaser. Men det kan vara dyrare att installera eftersom de kräver en utvändig ventilationskanal. Detta kan innebära att du behöver göra om i köket eller borra håll i ytterväggen för att kunna dra ventilationskanaler till fläkten.

I nyare lägenheter är köksfläktar med frånluft mer vanliga, men om du bor i en äldre lägenhet och överväger att installera en köksfläkt med frånluft så är det viktigt att du pratar med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att se till att det är tillåtet och att du följer lokala byggnadsregler och bestämmelser. Det är också en bra idé att anlita en ventilationstekniker som kan hjälpa dig att installera fläkten för att säkerställa att den fungerar korrekt och är säker att använda.

Brandsäkerhet vid frånluftsfläkt

Det är inte säkert att du kan eller får installera en köksfläkt med frånluft i din lägenhet och det kan beror på flera olika orsaker. En vanligt anledning kan vara att ventilationsystemet i fastigheten är inte anpassad för köksfläktar, utan istället är systemet bara till för att cirkulerar luften i fastigheten. Skulle man då koppla in en köksfläkt så kommer matosen att spridas i hela fastigheten.

En annan vanlig och ytterst viktig anledning till att man inte får installera en köksfläkt med frånluft i en lägenehet är gällande brandsäkerheten. Eftersom fläkten drar ut luft från köket och blåser ut den ventilationskanaler så kan en eventuell brand spridas till andra lägenheter om ventilationsystemet inte är anpassat för köksfläktar.

För att minimera risken för brand är det viktigt att se till att ventilationskanalen är ren och fri från blockeringar, till exempel fett och smuts. Det är också viktigt att ha en brandvarnare i köket och i andra delar av bostaden för att upptäcka och varna om en brand uppstår. Det är också en bra idé att ha en brandsläckare i närheten av köket för att snabbt kunna släcka en eventuell brand.

Vanliga frågor om köksfläktar i lägenhet

Vilken typ av köksfläkt är lämplig för min lägenhet?

Vilken typ av köksfläkt som är lämplig för din lägenhet beror på flera faktorer, såsom storlek på köket och om det finns en utvändig ventilationskanal.

Om du har tillgång till en utvändig ventilationskanal är det vanligtvis bäst att välja en köksfläkt med frånluft, som drar ut luften från köket och blåser ut den ut ur huset genom ventilationskanalen. Detta ger effektiv ventilation och minskar risken för att fett och smuts byggs upp i köket.

Om det inte finns någon utvändig ventilationskanal kan du välja en köksfläkt med kolfilter, som renar luften genom att filtrera bort fett och andra partiklar. Dessa fläktar är enklare att installera eftersom de inte kräver en utvändig ventilationskanal, men tänk på att du behöver byta kolfilter regelbundet (ungefär en gång om året) för att fläkten ska vara effektiv.

Det är också viktigt att välja rätt storlek på köksfläkten för ditt kök. En fläkt som är för liten kommer inte att ge tillräcklig ventilation, medan en för stor fläkt kan vara för bullrig och dra onödig energi.

Om du idag har en traditionell köksfläkt med kolfilter som du planerar att byta ut så skulle vi rekommendera att du kollar på "spishällar med integrerad fläkt". Med denna typ av spishäll så för du en högpresterande köksfläkt samtidigt som du får mer valfrihet och möjligheter kring var du kan placera spishällen i köket. En av de mest populära tillverkarna är BORA och den stora fördelen med deras modeller är att de är väldigt enkla att installera eftersom de bara behöver ett hål i bakkanten av bänkskåpet.

Behöver man tillstånd från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att installera en köksfläkt?

Ja, vanligtvis behöver du tillstånd från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att installera en köksfläkt i en lägenhet. Detta beror på att installationen kan påverka byggnadens ventilationssystem och brandsäkerhet, samt eventuellt orsaka störningar för andra boende.

Innan du installerar en köksfläkt är det viktigt att du kontrollerar med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om det krävs tillstånd eller om det finns några begränsningar eller regler för installationen. Det är också viktigt att anlita en professionell installatör som ser till att installationen går rätt till för att säkerställa att det görs på ett säkert och korrekt sätt.

Ska jag välja en fläkt med kolfilter eller frånluft?

Valet mellan en fläkt med kolfilter eller frånluft beror dels på dina behov och kökets layout. Det kan också finnas olika regler beroende på om du bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt. Om du har tillgång till en utvändig ventilationskanal rekommenderas det att du väljer en fläkt med frånluft. En frånluftsfläkt ser till att den förorenade luften dras ut från köket och ut ur huset via ventilationskanaler.

Å andra sidan, om du inte har tillgång till ventilationskanaler som är anpassade för en köksfläkt så kan en fläkt med kolfilter vara ett det enda alternativet. Denna typ av fläkt renar luften genom att filtrera bort fett och andra partiklar och sedan cirkulerar den renade luft ut i köket igen. Fördelen med kolfilter är att de är enklare att installera eftersom de inte kräver några ventilationskanaler.

Men det är viktigt att notera att fläktar med kolfilter behöver nya kolfilter (vanligtvis en gång om året). Oavsett vilken typ av köksfläkt du väljer så är det viktigt att rengöra fettfiltert regelbundet för att hålla fläkten i toppskick. I slutändan beror valet mellan en fläkt med kolfilter eller frånluft på dina specifika omständigheter och behov.

Hur ofta behöver jag rengöra och byta filter i min köksfläkt?

Hur ofta du behöver rengöra och byta filter i din köksfläkt beror på flera faktorer, till exempel hur mycket den används, vilken typ av mat som tillagas och typ av fläkt. Här är några allmänna riktlinjer:

  • Kolfilter: Om du har en köksfläkt med kolfilter så bör du byta ut kolfilterpatronen var sjätte till tolfte månad beroende på hur ofta du använder fläkten. Exakt hur länge du kan använda ett kolfilter beror till stor del på hur mycket du använder fläkten och vilken typ av mat som du tillagar.
  • Fettfilter: Alla köksfläktar har ett fettfilter som fångar upp fett och oljedimma och därför bör det rengöras regelbundet, minst en gång i månaden eller oftare om du använder fläkten ofta. Ett fast/integerat fettfilter kan vanligtvis rengöras med varmt vatten och diskmedel, medan utbytbara filter bör bytas ut var tredje till sjätte månad beroende på användning.
  • Övriga delar: Utöver filtren bör du också regelbundet rengöra fläktens yttre delar och insidan av fläkthuven med varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att ta bort fett och smuts.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för underhåll av din köksfläkt för att säkerställa dess prestanda och förlänga dess livslängd.

Vad är den genomsnittliga livslängden för en köksfläkt?

Den genomsnittliga livslängden för en köksfläkt beror på flera faktorer, inklusive hur mycket den används, kvalitet på själva fläkten och hur väl den underhålls. En väl underhållen köksfläkt av hög kvalitet kan hålla i många år, medan en billigare fläkt som används ofta och inte underhålls ordentligt kan behöva bytas ut efter bara några år.

Generellt sett kan man säga att en köksfläkt av god kvalitet och med regelbunden underhållning kan hålla i upp till 10 år eller mer. Det är dock viktigt att följa tillverkarens instruktioner för underhållning och att byta ut slitna eller trasiga delar så snart som möjligt för att förlänga fläktens livslängd.

Kan jag installera en köksfläkt om det inte finns någon utvändig ventilationskanal?

Ja, det är möjligt att installera en köksfläkt även om det inte finns någon utvändig ventilationskanal. En lösning kan vara att installera en recirkulerande köksfläkt med kolfilter som tar upp fett och lukt och släpper ut renad luft tillbaka i köket. En annan lösning kan vara att installera en fläkt med en ventilationskanal som leder till en befintlig skorsten eller en annan ventilationslösning, som en mekanisk frånluftsventilation.

Det är dock viktigt att notera att en recirkulerande köksfläkt inte avlägsnar fukt och ånga från köket på samma sätt som en fläkt med utvändig ventilationskanal, vilket kan leda till problem med fukt och mögel i längden. Om möjligt är det därför att föredra att installera en fläkt med utvändig ventilationskanal, även om det kan innebära större arbete och högre kostnader för installationen.

Se också:

Published: